Skargi i wnioski

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Kontakt:

Aleja 3-go Maja 9, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

Tel. (41) 267-12-06 w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30, faks numer (41) 267 -12-03

 

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim wyznaczył w podległej jednostce inspektora danych, kontakt: Aleja 3-go Maja 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski., tel. 41 267 1232 fax 41 267 1203, iod.ostrowiec@ki.policja.gov.pl. Dane inspektora ochrony na stronie BIP KPP w Ostrowcu  Świętokrzyskim.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku na podstawie przepisów: art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia   o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika  z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.