Skargi i wnioski

Informacja dotycząca złożenia skargi/wniosku w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Skargi/wnioski można składać:

 • listownie na adres: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
  ul. Aleja 3  Maja 9, 27 - 400  Ostrowiec Świętokrzyski
 • osobiście – w budynku KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Aleja 3 Maja 9, – tylko skargi uprzednio sporządzone osobiście
 • faksem – na numer: 41 26 71 284
WAŻNE!
Osoba wnosząca podanie w formie dokumentu elektronicznego musi je podpisać podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, tj. podpisem w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, ewentualnie podpisać je za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Dodać należy, że tak w przypadku posługiwania się podpisem elektronicznym, jak i profilem zaufanym, konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres:ostrowiec@ki.policja.gov.pl
 • ustnie do protokołu – u eksperta ds. kontroli w KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Aleja 3 Maja 9
  w dni powszednie w godz. 7.30-15.30

 

WAŻNE!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

 

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego,
 • dokładny adres do korespondencji,
 • dokładny opis zdarzenia.
WAŻNE!
Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.
Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.